ਪਾਸ਼-ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਬਲੋ ਨੈਰੂਦਾ

 

Bwrq dw pwblo nyrUdw

(jnm idn ‘qy ivSyS)

AMimRq dIvwnw

 

“kuJ lok s`TW qoN ilK rhy hn pr aunHW dw nW iek sImq dwiery q`k hI hY[

mYN Awwm pyNfU lokW ivc ivcr ky qIKxqw nwl aunHW dIAW ql^IAW dw AiDAYn krky kivqw ilKI hY[ ieho kwrn hY ik quhwfw 25 swlw pu`qr jdoN iksy v`fy swihqk smwgm ivc jWdw hY qW hzwrW lok siqkwr vjoN au~T kY KVy ho jWdy hn”[ ieh Sbd kivqw dy QMm pwS dI aus ic~TI ‘coN hn jo ausny Awpxy ipqw s. sohx isMG sMDU nUM ilKI sI[

sMn 1978 dI g`l hY mYN audoN 12vIN jmwq ivc pVHdw sI[ pMjwbI swihq sBw blwcOr ivc kvI drbwr cl irhw sI[ ies smwgm ivc pwS ny vI Awauxw sI[ mYN qy myry im`qr, pwS leI h`d drjy q`k Bwvk sW[

kvI drbwr cl irhw sI pr pwS nhIN Aw irhw sI[ swfw iDAwn smwgm ivc G`t Aqy pwS nUM q`kx dI lwlsw ivc v`D sI[

pRogrwm dy A^Ir ivc pwS SrwbI hoieAw ipClIAW sItW ‘qy Awx bYTw[ mYN muV ky vyiKAw qW qWby dy rMg dw BwA mwrdw ichrw, cOVw m`Qw qy bu`lHW qy mIsxI muskrwht[ ieh sI pwS jo Ajy 10 jmwqW vI pws nhIN sI kr sikAw ik aus dI ikqwb ‘aufdy bwzW mgr’ nUM id`lI XUnIvristI dI AYm. ey jmwq dy slybs ivc coxvIAW ikqwbW ivc Swiml kr leI geI sI[

kvI drbwr ivc iek cwlU ijhy Zzlgo ny koeI cwlU ijhI Zzl ^qm krky Srwb bwry BwSx krnw SurU kr id`qw[ Asl iv`c auh pwS ivcoN g`l k`F irhw sI[ pr kivqw dy ihMd mhWswgr ny AwpxI mIsxI muskwx jwrI r`KI[ pwS dI ies muskwx qoN bhuq swihqkwr AOKy sn[ drAsl aus dI ies muskrwht ivc AKOqI kvIAW, lyKkW leI iek ivAMg huMdw sI[ AKbwrW ’c Awpxy nWA hyT irportW CpvwauxIAW, G`tIAw ikqwb au`pr gOStIAW krvwauxIAW, nIvyN, nIvyN p`Dr dy swihqk pRogrwmW nUM lwhnqw pwaUNdI sI, aus dI ieh mIsxI muskrwht[

pwS iek lyKk dy nwl-nwl iek imhnqI pwTk vI sI[ auh rwq dy cOQy pihr q`k lwtU jgw ky dyS ivdyS dy lyKkW nUM pVHdw rihMdw sI[ aus ny pwblo nyrUdw dI kivqw nUM mwixAw Aqy aus qoN pRBwvq ho ky swihq isrjxw kIqI[

ieho kwrx sI ik aus dI hr kivqw pwTk dy klyjy nUM DUh pwauNdI sI[

pwS bhuq hI izAwdw spStvwdI sI[ aus dy mUMhoN inklI hr g`l Tos Aqy vzndwr huMdI sI[ pwS iek vwr jlMDr dUrdrSn ‘qy bYTw sI[ aunHW idnW iv`c AMimRqw pRIqm nUM igAwn pIT purskwr imilAw sI[ sivqoj Aqy lKivMdr johl iek vDweI p`qr au~pr swihqkwrW Aqy bu~DIjIvIAW pwsoN hsqwKr krvw rhy sn[ aunHW jdoN pwS nUM hsqwKr krn leI ikhw qW pwS ny sihjqw nwl ikhw[

“mYN Ajy AMimRqw dI ikqwb ‘kwZz Aqy kYnvs’ nhIN pVHI[ ibnW pVHy mYN vDweI p`qr au~pr hsqwKr nhIN krWgw”[

pwS nUM Awl ieMfIAw ryfIE, dUr drSn, id`lI lwl ikly qoN kivqw pVHn leI sYNkVy s`dw p`qr Awey pr aus ny kdy vI koeI s`dw p`qr kbUl nhIN kIqw[ auh AwKdw sI, “mYN bwZI kvI hW[ srkwr dy iksy Adwry ivc isr Jukw ky nhIN jwxw”[

ausdI sw&goeI dI ie`k hor imswl hY ik auh iSv kumwr btwlvI bwry ilKdw hY, “iSv kumwr nY bImwr izMdgI dw drd BrpUr vyg nwl iliKAw Aqy jIivAw[ Swied auh sB qoN v`fI i^dmq sI jo auh bImwr ienswn lokW leI krdw sI[ iSv izMdgI dw mqirAw pu`qr sI[ ausdI pUrI aumr izMdgI nUM kdy nw b^iSAw jwx vwlw mzwk sI[ AspStqw iSv dI bImwrI sI[ ieho AspStqw ausdI qwkq sI[ hor bhuq swry nvyN lyKkW vWg myrw ilKx dw SOk pYdw hox ip`Cy vI iSv dI kivqw dw ie`k v`fw h`Q hY[ s`q swl pihlW ausdIAW kivqwvW qoN pRBwivq ho ky iek lMmw ijhw ^q jzbwqI SrDw nwl iliKAw sI[ aus ny iksy srmwey vWg ieh ^q sMBwl ilAw[ myry puils vloN PVy jwx qy iSv ny ies nUM AwDwr bxw ky iek kivqw ilK mwrI[ smyN Aqy sUJ dy ivkws nwl myry ausdI kivqw bwry ivcwr bdldy rhy[ iek smW ieh vI AwieAw ik mYN ausdIAW kivqwvW nwl burI qrHW n&rq krn l`g ipAw[ ijvyN ausdI kivqw sI, ‘suxo, suxo Awvwz ihMdosqwn dI’”[

pwS dI kivqw dI ivSySqw iehI sI ik auh inrol pyNfU ibMb isrjdw sI[ ijvyN ZrIb dI vWg vDdI mihMgweI, ZrIbVI dI ih`k vWg ipcky hoey gMny, crHI dI kMf, koTy ‘qy sukdIAW C`lIAW , gMf ‘c pey guV dI mihk[

pwS dI kwiv klw dI ^UbsUrqI ieh hY ik auh ie`k kwrIgr julwhy vWg SbdW nUM bux ky rMg brMgy Kys, drIAW numw kivqw GVdw sI[

1984 iv`c ieMdrw gWDI dy kql kWf ip`CoN id`lI, kwnpur iv`c is`KW dy hoey kqlyAwm dy sMdrB ivc ausny pRDwn mMqrI dy hoey kql ivc AwpxI SmUlIAq dw dwAvw bVI sUKmqw Aq iS`dq nwl; kIqw[

“jd pihlI vwr ies jIvn bwry socxw SurU kIqw,

mYN ^ud nUM ies kql dI swizS iv~c SrIk pwieAw[

jdoN vI vIBqsrI Sor dw, n`p ky Kurw mYnUM l`Bxw cwihAw

trkdy it`fy nUM Swiml q`ikAw hY

AwpxI pUrI dunIAW nUM , mYN sdw hI aus nUM kql kIqw

hr vwik& jxy dI ih`k iv`coN l`B ky,

jy aus dy kwqlW nUM ieMJ hI sVkW qy is`jxw hY

qW bxdI szw mYnUM vI imly[

mYN nhIN cwhuMdw ik mYN ies ibnw qy bcdw rhW

ik myrw pqw nhIN hY Bjn lwl ibSnoeI nUM,

iesdw jo vI nW hY, ZuMifAW dI slqnq dw

mYN iesdw nwgirk hox qy Qukdw hW,

mYN aus pwielt dIAW mIsxIAW A`KW ivc rVkdw Bwrq hW[

hW mYN Bwrq hW rVkdw hoieAw ausdIAW A`KW ivc

jy ausdw koeI Awpxw ^wndwnI Bwrq hY qW

myrw aus ivcoN huxy nWA k`t dyvo”[

pwS AwpxI kivqw dI swdgI Aqy v`fpx bwry ilKdw hY,”myrIAW kivqwvW isr& myry ipMf bwry jW myry ierd igrd dy jIvn bwry jtky ijhy Aihsws hn[ ienHW ivc koeI bhuqI kwrwigrI jW fUMGweI nhIN[ mYN Awpxy bwry bhuq BulyKy nhIN pwlI bYTw Aqy nW hI mYN inmrqw nwl kih irhw hW, inmrqw kdy vI myry koloN nhIN lMGI, hW myry jIvn ivc fUMGweI hY Aqy bVw krw&tmYn-iSp Awpxy ijaux dy FMg bwry mYnUM bVw mwx hY”[

ieh Aihsws auh AwpxI kivqw ‘icVIAW dw cMbw’ ivc pRgtwauNdw hY[

icVIAW dw cMbw au`f ky

ikqy nhIN jwvygw[

icVIAW dw cMbw ieQy ikqy

aury pry bMinAW qy Gwh Koqygw[

icVIAW dw cMbw auf ky

iksy dyS nhIN jwvygw

eyQy hI ipMfy kMF crHIAW dI hMfwvygw[

pwS nUM JUTy kql kys ivc igR&qwr kr ilAw igAw[ ies dOrwn hI ausdI pihlI ikqwb ‘loh kQw’ Cp geI[ fyVH swl bwAd irhweI hox qy ausdI soc hor prp`k ho geI[ aus ny ‘isAwV nWA dw prcw vI k`iFAw[ ausdI dUsrI ikqwb ‘aufdy bwzW mgr’ 1974 Aqy qIsrI’ swfy simAW ivc’ 1978 ‘c CpIAW qy ieh dovyN hI idlI XUnIvristI Aqy pMjwbI XUnIvristI ivc AYm.ey pMjwbI dy slybs ivc Swiml kIqIAW geIAW[

ivAwh qoN bwAd 1979 ivc ausny Awpxy gvWFI ipMf au`gI ivc guru nwnk nYSnl mwfl skUl KohilAw[ sMn 1985 ivc pwS nUM pMjwbI swihqk AkYfmI vloN PYloiSp vI imlI[ pwS p`ky ruzgwr leI AmrIkw clw igAw[ auQy ausny AYNtI-47 nwmI prcw k`iFAw Aqy jnvrI 1988 nUM pwS pMjwb Pyrw mwrn iugAw[ 23 mwrc 1988 nUM pwS qy ausdy swQI hMs rwj nUM ausdy itaUb vY`l au`pr A^bwr pVHidAW nUM ShId kr id`qw igAw[ pwS nUM mwrn vwly jnUMnIAW nUM pqw nhIN cwr bMdy jwxdy hn ik nhIN, swfw pwS rihMdI dunIAW q`k l`KW lokW dy idlW qy rwj krdw rhygw[

(prvwsI vIklI 13 sqMbr 2003 ivcoN)

¬¬¬

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: