Paash-Jaswant Khatkar

ð¿×ÕðîÆ ÜÃò¿å ÖàÕó éÅñ ð±–ìð±
éò»ôÇÔð, BA Á×Ãå 2008 (çÆê)-ç¯ÁÅìÅ ÃÅÇÔå ÃíÅ éò»ôÇÔð òñ¯º êzÇüè ð¿×ÕðîÆ Áå¶ ÕòÆ ÜÃò¿å ÖàÕó éÅñ ð-ìð± Áå¶ ÃéîÅé ÃîÅð¯Ô ÕðòÅÇÂÁÅ Ç×ÁÍ ÇÜà ÇòÚ À¹Ãù ïÅç ÇÚ¿é· Áå¶ ñ¯ÂÆ ç¶ Õ¶ ÃéîÅÇéå ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ Ö¶åÆ îÅÇÔð Áå¶ êzÇüè ×ÆåÕÅð Ã: îÇÔ¿çð ÇÃ¿Ø ç¹Ã»Þ é¶ Ã¿ì¯èé Õðç¶ Ô¯Â¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÜÃò¿å ÖàÕó ìÔ¹ê¼ÖÆ ôõÃÆÁå þ ÇÜÃù ð¿×î¿Ú éÅñ ÁæÅÔ ÇêÁÅð þ, ÜÃò¿å êz¯ó ÕòÆ òÆ þ Áå¶ ÇÂéÕñÅìÆ ÕÅðÕ¹¿é òÆÍ çÆê Õñ¶ð, ìñç¶ò ì¼ñÆ, ÁÜî¶ð Çüè±, êðîÜÆå ÕÅÔîÅ, êðîÜÆå ç¶Ôñ, åðöî ÃÅÕÆ Çêz¿ÃÆêñ ÁÜÆå ÇÃ¿Ø ¦×¶ðÆ é¶ ÜÃò¿å ÖàÕó çÆ Çéðç¶ôéÅ Ô¶á ç¯ÁÅìÅ ÕñÅ î¿Ú î¿×±òÅñ òñ¯º ֶⶠ׶ éÅàÕ», àÆ.òÆ. éÅàÕ Áå¶ àÆ.òÆ. Çøñî» ÇòÚ ÜÃò¿å ÖàÕó òñ¯º ÇéíŶ ׶ ÇÕðçÅð», À¹ÃçÆ ÁÇíéË ÕñÅ, ÕÅÇò Ü×å ìÅð¶ ÚðÚ¶ ÕÆå¶Í ÜÃò¿å ÖàÕó é¶ Ãð¯ÇåÁ» ç¶ ÃòÅñ» ç¶ ÜòÅì Çç¿ç¶ ԯ¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÁòåÅð êÅô é¶ ÔÆ À¹Ãù ð¿× î¿Ú éÅñ ܹóé çÆ ÃñÅÔ Çç¼åÆ ÃÆÍ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: