Punjabi youth moving away from literature

Ajit Jalandhar dated 04-02-2009 ( Khanna Section )

http://www.ajitjalandhar.com/20090204/

ñ×Ååð ØàçÅ ÜÅ ÇðÔË é½ÜòÅé êÆó·Æ ÓÚ ê¿ÜÅìÆ ÃÅÇÔå êó·é çÅ ð¹ÞÅé
ÃîðÅñÅ C øðòðÆ (ðÅîçÅà ì¿×ó)-ìçñç¶ êÇðòÅðÕ ÃîÅÇÜÕ å¶ èÅðÇîÕ ÇçÃÔ¼ÇçÁ» ç½ðÅé ê³ÜÅì íð Çò¼Ú é½ÜòÅé» Çò¼Ú ê¿ÜÅìÆ ÃÅÇÔå êzåÆ Øà ðÔÆ ð¹¼ÚÆ ç¶ ç¹¼ÖçÅÂÆ Á¿Õó¶ ÃÅÔîä¶ ÁÅ ðÔ¶ Ôé Áå¶ ÇÂ¼Õ Ãðò¶Öä î¹åÅìÕ AH 寺 C@ ÃÅñ çÆ À¹îð çÅ é½ÜòÅé òð× ê³ÜÅìÆ ì¯ñÆ, Çñ¼êÆ, íÅôÅ å¶ ê³ÜÅìÆ ÃÅÇÔå 寺 ñ×ÅåÅð ñ»í¶ Ô¯ ÇðÔÅ þÍ ê³ÜÅìÆ ÃÅÇÔå ÁÕÅçîÆ Çç¼ñÆ é¶ ¦Ø¶ ÃÅñ þðÅéÆÜéÕ å¼æ ÃÅÔîä¶ ÇñÁ»ç¶ Ãé ÇÕ ê³ÜÅì Á¿çð é½ÜòÅé òð× ù êó·ÅÂÆ ç¶ ÇÂ¼Õ ÁÇÜÔ¶ ÇÃÃàî Çò¼Ú À¹ñÞÅ Çç¼åÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ ÃîÅÜ çÆ À¹ÃÅðÆ çÅ ÇÃðÜÕ ÇÂÔ òð× ê³ÜÅìÆ ÃÅÇÔå 寺 ÁäÜÅä Ô¯ Ç×ÁÅ þÍ êzÅêå ÜÅäÕÅðÆ Áé¹ÃÅð ê³ÜÅì Çò¼Ú E@ êzåÆôå é½ÜòÅé òð× ò¼Ö-ò¼Ö ÕñÅû ç¶ ÇÃñ¶ìà éÅñ Ãì¿Çèå ÃÅÇÔå ù òÆ êóé Çò¼Ú ð¹¼ÚÆ éÔƺ ÇòÖÅ ÇðÔÅÍ Ç¼毺 å¼Õ ÇÕ ñóÕÆÁ» çÅ ÇÂ¼Õ ò¼âÅ ÇÔ¼ÃÅ ÇÔ¿çÆ ç¶ ð¹î»ÇàÕ éÅòñ Ü» ð¹î»ÇàÕ îË×÷Æé êó·é ù åðÜÆÔ ç¶ ÇðÔÅ þ Áå¶ ê¼ÛîÆ ÚÕÅÚ½ºè êÇÔðÅò¶, ðÆåÆ-ÇðòÅÜ å¶ ìçñç¶ ð¿×-ã¿× é¶ À¹é·» çÆ ÃÅÇÔå êzåÆ Ú¶àÕ ù îÈñ¯º ÔÆ î¹ÕÅ Çç¼åÅ ÔËÍ ÃîÇÞÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ þ ÇÕ êzÇüè éÅòñÕÅð ÜÃò¿å ÇÃ¿Ø Õ¿òñ, éÅéÕ ÇÿØ, ×¹ðÇçÁÅñ ÇÿØ, ÁÇîzåÅ êzÆåî ç¶ çñÆê Õ½ð ÇàòÅäŠ寺 ÇÂñÅòÅ éÅîòÅð ÃÅÇÔåÕÅð íÅÂÆ òÆð ÇÿØ, ùðÜÆå êÅåð, é¿ç ñÅñ, ÇÂéÕñÅìÆ ÕòÆ êÅô, ÿå ðÅî À¹çÅÃÆ Áå¶ òäÜÅðÅ ì¶çÆ ù êó·éÅ Á¼Ü çÆ é½ÜòÅé êÆóÆ çÆ Ã¯Ú çÅ ÇÔ¼ÃÅ éÔƺ ÇðÔÅÍ ÃîðÅñÅ ÇÂñÅÕ¶ ç¶ A@@ 寺 òè¶ð¶ Çê¿â» çÅ Ãðò¶Öä Õðé å¶ ÔËðÅéÆÜéÕ å¼æ ÃÅÔîä¶ ÁŶ Ôé ÇÕ AE ç¶ ÕðÆì Õ¹¼ñ ñÅÇÂìð¶ðÆÁ» Çò¼Ú¯º A@ Õ¹ çÅ Ãì¿è ÃÕÈñ» ÕÅñÜ» éÅñ þ Áå¶ E Ô¯ðé» Çò¼Ú ê³ÜÅìÆ ÃÅÇÔå ñË Õ¶ êó·é òÅñ¶ íÅÇñÁ» òÆ éÔƺ ñ¼íç¶ Áå¶ ÇÂñÅÕ¶ çÆÁ» ÃÅÇÔåÕ ÃíÅò» çÆÁ» îÆÇà¿×» Çò¼Ú òÆ ÇÜÁÅçÅåð ¦î¶ Ã 寺 ܹó¶ ÃÅÇÔåÕÅð ÔÆ Ôé ÜçÇÕ é½ÜòÅé òð× çÆ Ç×äåÆ é»îÅåð þÍ ÃîðÅñÅ ÇÂñÅÕ¶ ù ê³ÜÅìÆ ÃÅÇÔå çÅ Õ¶ºçð ÃîÇÞÁÅ Ü»çÅ ÃÆ êz¿åÈ Ãî¹¼Ú¶ å½ð Óå¶ é½ÜòÅé òð× òñ¯º Ú¿×ÆÁ» ÇÕåÅì» ñË Õ¶ êó·é çÅ ð¹ÞÅé õåî Ô¯ ÇðÔÅ þÍ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: