Association For Democratic Rights report on Jallianwala Bagh incident

ÜîÔÈðÆ ÁÇèÕÅð ÃíÅ é¶ ÜÇñ·Á»òÅñÅ ìÅ× ØàéÅ çÆ êóåÅñ ÕÆåÆ

Á³ÇîÌåÃð, F îÅðÚ (ñ»ìÅ)-ÜîÔÈðÆ ÁÇèÕÅð ÃíÅ çÆ Ç÷ñ·Å Õî¶àÆ é¶ ÜÇñ·Á»òÅñÅ ìÅ× í¿éå¯ó ØàéÅ çÆ ÁÅêä¶ ê¼èð Óå¶ Ü»Ú Õðé À°êð¿å ÜÅðÆ ÕÆåÆ ÇÂÕ Çðê¯ðà ÇòÚ ÇÂà í¿éå¯ó çÆ ÕÅðòÅÂÆ ù Ü÷ìÅåÆ å½ð Óå¶ é½ÜòÅé» ç¶ îé» ù êÔ¹¿ÚÆ á¶Ã ÓÚ¯º À°êܶ ÇÚéÅåîÕ êÌ×àÅò¶ çŠÿնå ç¼ÇÃÁÅ ÔËÍ Õî¶àÆ é¶ ÁÅÇÖÁÅ ÔË ÇÕ ÜÇñ·Á»òÅñÅ ìÅ× çÆ ÃÅîðÅÜ Çòð¯èÆ ÇÂÇåÔÅÃÕ Çç¼Ö ù ÕÅÇÂî ð¼ÇÖÁÅ ÜÅò¶ Áå¶ ÇÂà ÇòÚ Õ¯ÂÆ åìçÆñÆ éÅ ÕÆåÆ ÜÅò¶Í Ç÷ñ·Å ÃÕ¼åð ïôêÅñ ÞìÅñ ç¶ çÃåõå» Ô¶á ÜÅðÆ ÕÆåÆ Çðê¯ðà ÇòÚ ç¼ÇÃÁÅ ÔË ÇÕ ÇÂÔ êóåÅñ Õðé òÅÇñÁÅ ÇòÚ ÃÕ¼åð ïôêÅñ ÞìÅñ, âÅ: êðÇî³çð ÇóØ, Ã: ×¹ðìÚé ÇóØ, Ã: ÁîðÜÆå ÇÃ³Ø ìÅÂÆ, Ã: ×¹ðç¶ò ÇÃ³Ø ÕÅñÅ Áå¶ Ã: ÁÜÆå ÇÃ³Ø ëåÅÔê¹ð ôÅîñ ÃéÍ êóåÅñÆÁÅ Õî¶àÆ é¶ ÇÂà îÅîñ¶ Ãì¿èÆ ò¼Ö-ò¼Ö ñ¯Õ» 寺 ÜÅäÕÅðÆ ÇÂÕ¼åð ÕÆåÆ ÔËÍ À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ ñÅáÆÚÅð÷ À°Ã ò¶ñ¶ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ, Ü篺 é½ÜòÅé òÅêà êðå ðÔ¶ ÃéÍ À°é·» ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ ÇÂà ïÅç×Åð çÆ Çç¼Ö ÇòÚ Õ¯ÂÆ åìçÆñÆ éÅ ÕÆåÆ ÜÅò¶, é½ÜòÅé» ù ÇÔðÅÃå ÓÚ ð¼Öä Áå¶ ñÅáÆÚÅð÷ Õðé òÅñ¶ ê¹Çñà î¹ñÅ÷î» ÇÖñÅø ÕÅùéÆ ÕÅðòÅÂÆ ÕÆåÆ ÜÅò¶Í

Advertisements

2 Responses to “Association For Democratic Rights report on Jallianwala Bagh incident”

  1. hardeep singh Says:

    AFDR is doing best for the society and is working for matters of the human right and dignity whcih is a dynamic work in this field. and i would be very thankful to them if you give me chance of be a part of yours organisation

  2. Hardeep Ji,

    You can contact the General Secretary Prof Jagmohan Singh on 98140 01836

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: