Sant Ram Udasi seminar report

 

 

“sMq rwm audwsI ny nwbrI dI Awvwz ƒ bulMd kIqw[“

 

 

70vyN jnm idn mOky ivcwr goStI

L to R -SUMAIL SINGH SIDHU,JATINDER SINGH, IQBAL KAUR UDASI( SANT RAM UDASI'S DAUGHTER)TRUST GEN SEC AJMER SIDHU

L to R -SUMAIL SINGH SIDHU,JATINDER SINGH, IQBAL KAUR UDASI( SANT RAM UDASI'S DAUGHTER)TRUST GEN SEC AJMER SIDHU

 

 

 

 

cMfIgVH

 

sMq rwm audwsI XwdgwrI kOmWqrI trst ny ienlklwbI Swier sMq rwm audwsI dy 70vyN jnm idn mOky ivcwr crcw krvweI[ ivcwr crcw dw ivSw sI, ‘siBAwcwr qoN isAwsq q`k: pRsMg sMq rwm audwsI'[ mu`K BwSn Kwlsw kwlj id`lI dy ieiqhws ivBwg dy AiDAwpk sumyl isMG is`DU ny id`qw[ ies mOky sMq rwm audwsI dI DI iekbwl audwsI aucycy qOr ‘qy pu`jI Aqy aus ny audwsI dy do gIq gwey[ audwsI dw iek hor gIq sMgIq AiDAwpkw jsivMdr kOr ny vI gwieAw[

 

smwgm dOrwn sumyl isMG is`DU ny ikhw ik pMjwb ivc mu`F qoN nwbrI dI pRMprw rhI hY[ ies sbMD ivc aunHW ik`isAW. vwrW Aqy kvISrI dw izkr kridAW d`isAW ik ies pRMprw dw sdw hI ^ry bMdy dy ikrdwr dw is`Dw irSqw irhw hY[ swihq-siBAwcwr dy ipV ivc sMq rwm audwsI ies pRMprw dI lwswnI Aqy bulMd Awvwz sI[

 

smwgm dy SurU ivc sroiqAW dw svwgq kridAW sMq rwm audwsI XwdgwrI kOmWqrI trst v`loN jnrl sk`qr Ajmyr is`DU ny sMq rwm audwsI Aqy pwS dI kivqw qy isAwsq bwry cl rhI bihs dw hvwlw idMidAW ikhw ik ipCly smyN dOrwn audwsI Aqy pwS dI kivqw nMU iek dUjI dy i^lw& vrqx dw Xqn kIqw jw irhw hY[ pwS bwry ieh ikhw igAw hY ik aus ny dilqW bwry kivqw nhIN rcI, Aqy audwsI bwry ieh pRcwr kIqw igAw hY ik auh pwS dy KwilsqwnI kwqlW dw smrQk bx igAw sI[ audwsI v`loN AwpxI kivqw ivc vrqy is`KI nwl sbMDq ibMbW nMU pRsMg nwloN qoV ky pRcwirAw jw irhw hY[ s`c ieh hY ik audwsI Aqy pwS dI kivqw dy srokwr sWJy hn Aqy ieh kivqw iek-dUjI dI pUrk hY[ audwsI ny jykr QuVHW mwry lokW nMU sMboDn hoky au~Tx leI pRyirAw qW pwS ny Awpxy dOr dy bOiDk hlikAW nMU hlUixAw[ ies p`K qoN dohW dI BUimkw ieiqhwsk hY Aqy pMjwb dy ieiqhws ivc ienHW dohW kvIAW dIAW XwdW iesy rUp ivc sWBIAW peIAW hn[

 

ies crcw ivc ieh g`l auBr ik swhmxy AweI ik pMjwb dy ieiqhws ivc nwbrI dIAW rvwieqW ƒ hr smyN nwbr lokW, ienklwbI kvIAW qy bu`DIjIvIAW ny nvyN rUp nwl invwijAw hY[ audwsI ny Dwrimk ibMbW ƒ lokW leI ibhqrI dw smwj isrjx dy lyKy lwieAw hY[ aus ny Awpxy simAW dw s`c Awpxy ipMfy au~qy hMFwieAw hY[ aus ƒ id`lI dy dMigAW dOrwn sVdIAW lwSW AwpixAW dIAW l`gdIAW sn[ iesy qrHW KwlsqwnI dihSqZgrdW v`loN mwry gey swQIAW dI mOq AwpxI l`gdI hY, so auh zwr-zwr roNdw hY[ hux aus dy ienHW srokwrW ƒ pRsMg nwloN inKyV ky pyS kIqw jw irhw hY[ ieh iek`ly audwsI nwl hI nhIN sgoN nwbrI dI smu`cI pRpMrw nwl kIqw jw irhw DRoh hY[

 

bihs ivc fw. mnjIq isMG, fw. ipAwry lwl grg, Awqmw rwm, hrmnjIq isMG qy trst dy mYNbr surjIq krVw ny ih`sw ilAw[ styj dI kwrvweI jiqMdr isMG ny clweI[ ies mOky sMq rwm audwsI XwdgwrI kOmWqrI trst dy pRDwn suKivMdr kMDolw (XU.ky.) Aqy pwS XwdgwrI kOmWqrI trst dy knvInr suirMdr DMjl dy sunyhy pVHy gey[

 

 

 

 

 

Advertisements

2 Responses to “Sant Ram Udasi seminar report”

  1. Dr. Tejinder Virli Says:

    nice work ! well done
    COM. PADDA ZINDABAD

  2. vijay chahal khurd Says:

    ajmer ji zaimal singh huna vare likh k shalaga jog kam kita hai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: