On Sukhdev’s birthday 15th May

sukhdevsukhdev-4sukhdev-1sukhdev-2sukhdev-3sukhdev house ludhianasukhdev-5

 Citizens commence work on Sukhdev memorial
Ludhiana, February 18
City residents have set an example worth emulating by initiating the construction work of a memorial of Ghadar fame martyr Sukhdev Thapar at his ancestral house at Nau Ghara Mohalla.
The local Shaheed Sukhdev Yadgar Committee, today launched the construction of the memorial. It announced that it would be completed before March 23, the martyrdom day of the martyr. Without any assistance from any government agency, the committee under the aegis of the Desh Bhagat Yadgar Committee, Jalandhar, in collaboration with a Britain-based NRI organisation, the ‘Indian worker’s Association, has initiated the project.

The preservation work of the memorial was inaugurated here today by a kin of martyr, senior advocate Mohan Lal Jhanji and his nephew Bharat Bhushan Thapar. Dr Hardip Singh, convener of the Shaheed Sukhdev Yadgar Committee, in the presence of family members of Shaheed Sukhdev, said that the construction of the memorial would be done in a phased manner.

The work on the first phase started today. The front of the house will be renovated and a statue of the martyr will be installed. In the second phase, a memorial gate will also be constructed at the historic Mohalla Naughara. A memorial gate will be erected at the entry

Mr Thapar, while addressing the gathering, said that he was sore over the attitude of the state government who had not bothered to do anything about the preservation. Dr Hardip appealed to all organisations and individuals to cooperate with the NGO.

While the inauguration was in the progress, tenants living in the house created a scene there. Though Dr Hardip Singh had already said that they would not displace the poor family living inside the house, the woman, presently occupying the house, tried to stop the work on the memorial. She was seen protesting against the construction at the site. Dr Hardip Singh assured her once again that the NGO would first make arrangements to rehabilitate her before getting the house vacated.

Sukhdev, who was executed alongwith Bhagat Singh and Rajguru, was born in the Chaura Bazar area called Nau Ghara in the city. While the house remained unknown to anybody till three years ago, the Thapars of the city set up a trust named Shaheed Sukhdev Thapar Memorial Trust to look after the historical place and to create awareness among people about the martyr. The Thapars and the district administration then decided to set a memorial at his birthplace. It was another matter that nothing came out of it so far.

http://www.tribuneindia.com/2004/20040219/ldh.htm
 

 ôÔÆç ùÖç¶ò çÅ Üéî ÇçÔÅóÅ îéÅÇÂÁÅ
ÒÁ¼Ü ç¶ ÇÃÁÅÃÆ ÁÅ×ÈÁ» å¶ ÃÅîðÅÜÆ Á³×ð¶Ü» Õ¯ÂÆ ëðÕ éÔƺÓ
«ÇèÁÅäÅ, AE îÂÆ (Çò. êÌ.)-ôÔÆç ùÖç¶ò ܯ ÇÕ ôÔÆç ì×å ÇÃ³Ø Áå¶ ðÅÜ×¹ðÈ éÅñ íÅðåÆ ÁÅ÷ÅçÆ ç¶ Ã¿Øðô ç½ðÅé Á³×ð¶÷ ÔÅÕî» ç¶ ÷¹ñî» çÅ ÇôÕÅð Ô¹¿ç¶ ԯ¶ ë»ÃÆ çÅ ð¼ÃÅ Ô¼Ã-Լà ն Ú¹¿î ׶ Ãé, çÅ Üéî Ççé Á¼Ü ÇÂéÕñÅìÆ Õ¶ºçð ê³ÜÅì Áå¶ ñ¯Õ î¯ðÚÅ ê³ÜÅì çÆÁ» «ÇèÁÅäÅ ï±Çéà» ò¼ñ¯º ܯô¯ Öð¯ô éÅñ îéÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅÍ À°êð¯Õå Üæ¶ì¿çÆÁ» ç¶ ò¼âÆ Ç×äåÆ ÇòÚ ÕÅðÕ°¿é» é¶ ÃæÅéÕ é×ð Çé×î ÕÅð êÅðÇÕ¿× å¯º ôÔÆç ùÖç¶ò ç¶ Üéî ÃæÅé î¹Ô¼ñÅ é½ ØðÅ å¼Õ ܯô íðêÈð îÅðÚ ÕÆåÅÍ ÇÂà Ã À°é·» ç¶ Ô¼æ» ÇòÚ ìËéð, îÅà¯, åÖåÆÁ» ÁÅÇç ëóÆÁ» Ô¯ÂÆÁ» Ãé ÇÜé·» À°êð ÒôÔÆç ùÖç¶ò Áîð ðÔ¶Ó, ÒôÔÆç¯ å°ÔÅâÆ Ã¯Ú å¶ êÇÔðÅ ÇçÁ»×¶ á¯ÕÕ¶Ó, Áîð ôÔÆç» çÅ êË×Åî ÜÅðÆ ð¼ÖäÅ ÔË Ã¿×ðÅîÓ ÁÅÇç ÿç¶ô ÇñÖ¶ ԯ¶ ÃéÍ ôÔÆç ùÖç¶ò ç¶ Üéî ÃæÅé ÃÅÔîä¶ ð¯Ô íðêÈð ðËñÆ ÕÆåÆ ×ÂÆ ÇÜÃ鱿 ÇÂéÕñÅìÆ Õ¶ºçð ê³ÜÅì ç¶ Üéðñ ÃÕ¼åð ÕîñÜÆå Ö³éÅ, ÜÃò¿å ÜÆðÖ, ðÅÇÜ¿çð ÇóØ, ÕÃå±ðÆ ñÅñ, ÔðÇÜ¿çð ÇóØ, ×¼ñð Ú½ÔÅé, îÅ: íÜé ÇóØ, îÔ» ÃíÅ ç¶ Õðéñ ìðÅó é¶ Ã¿ì¯èé ÕÆåÅÍ À°é·» Á¼Ü ç¶ ÇÃÁÅÃÆ ÁÅ×ÈÁ» ìÅð¶ Ãê¼ôà ÕÆåÅ ÇÕ ÇÂÔ î½ÕÅêÌÃå ÁÅ×È ç¶ îÅñ Ö÷Åé¶ Á¼Ü òÆ À°Ã¶ åð·» «¼à Áå¶ «àÅ ðÔ¶ Ôé ÇÜò¶º Á³×ð¶Ü «¼àç¶ ÃéÍ ç¶ô 鱿 í¹¼ÖîðÆ, îÇÔ³×ÅÂÆ, ì¶ð¹÷×ÅðÆ, ÇízôàÅÚÅð Áå¶ Çðôòå Ö¯ðÆ ÇòÚ â¯ìä ñÂÆ î¹¼Ö ÇÜ¿î¶òÅð ÔéÍ ôÔÆç ùÖç¶ò Áå¶ À°Ã ç¶ ÃÅæÆÁ» é¶ ÁÇÜÔÆ ÁÅ÷ÅçÆ éÔÄ ÃÆ ÚÅÔÆ ÇÜà ÇòÚ ÁîÆð Ô¯ð ÁîÆð Áå¶ ×ðÆì Ô¯ð ×ðÆì Ô¹¿çÅ ðÔ¶Í
Advertisements

One Response to “On Sukhdev’s birthday 15th May”

  1. sunil judoka Says:

    salaam oh na veera nu te mere desh de sirf un saaf dil loka nu jo aaj v shaheeda nu zinda rakhi baithe ne .ohna shaheeda nu v pakka fakar hoyega tuhade jahe desh de aashika te oh dekh ke tuhanu v salam kar rahe hon ge

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: