Harbhajan Sohi memorial meeting in Bathinda on 26 June

éÕÃñÆ é¶åŠïÔÆ çÅ ôðè»ÜñÆ ÃîÅ×î BF ù
Ú³âÆ×ó·, AI ÜÈé (ÚÆë Çðêð¯àð)-ÔðíÜé ïÔÆ ôðè»ÜñÆ ÃîÅ×î Õî¶àÆ òµñ¯º íÅðåÆ ÕÇîÀÈÇéÃà ÇÂéÕñÅìÆ ñÇÔð ç¶ À¹µØ¶ ÇòÚÅðèÅðÕ-ÇÃÁÅÃÆ ÁÅ×È ÕÅîð¶â ÔðíÜé ÇÃ¿Ø Ã¯ÔÆ çÆ ïÅç ÇòÚ ÒñÅñ ÃñÅî î¹ÇÔ¿îÓ ÚñÅÀ¹ä çŠþçÅ Çç¾åÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ ÇÂà î¹ÇÔ¿î ç¶ ÇÃÖð Óå¶ BF ÜÈé ù ×¹ðÈ ×¯Çì¿ç ÇÃ¿Ø é×ð, ìÇá¿âÅ ç¶ ñÅÇÂé÷ Õñ¾ì ÕÇîÀÈÇéàÆ ÔÅñ ÇòÚ ÇÂ¾Õ ò¾âÅ ÜéåÕ ôðè»ÜñÆ ÃîÅ×î ÕÆåÅ ÜÅò¶×ÅÍ ôðè»ÜñÆ ÃîÅ×î Õî¶àÆ ç¶ ÕéòÆéð ÜÃêÅñ ܾÃÆ é¶ ÇÕÔÅ þ ÇÕ ÇÂà ÃîÅ×î ÇòÚ ôÅîñ Ô¯ä ñÂÆ Ãíé» ÇÂéÕñÅìÆ ôÕåÆÁ» Áå¶ îÔ¾åòêÈðé ÃÖôÆÁå» ù õçÅ Çç¾åÅ Ç×ÁÅ þÍ ÇÂÔ ÃîÅ×î Ççé¶ AA òܶ ô¹ðÈ Ô¯ò¶×Å Áå¶ C òܶ å¾Õ ÜÅðÆ ðÔ¶×ÅÍ ÃîÅ×î ç¶ ÁÖÆð ÇòÚ ÇòÛó¶ ÁÅ×È çÆÁ» ÁÃæÆÁ» ù ÇÂÕ¾åðåÅ òµñ¯º ÃîÈÔÕ ÇòçÅÇÂ×Æ Çç¾åÆ ÜÅò¶×Æ Áå¶ Õ½îÆ ÇÂéÕñÅìÆ ôÔÆç» çÆ ïÅç×Åð é¶ó¶ Ô¹ÃËéÆòÅñÅ ÇòÖ¶ ÇÂé·» ù Üñ-êÌòÅÔ Õðé ñÂÆ ÇñÜÅÇÂÁÅ ÜÅò¶×ÅÍ

sohi-26 june-2009

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: