Comrade Harbhajan Sohi Memorial Meeting today in Bathinda

ÕÅîð¶â ïÔÆ ç¶ ôðè»ÜñÆ ÃîÅ×î çÆÁ» ÇåÁÅðÆÁ» î¹Õ§îñ

Ú³âÆ×ó·, BE ÜÈé (ÚÆë Çðê¯ðàð)-íñÕ¶ ìÇá§â¶ ÇòÚ Ô¯ ðÔ¶ ÕÅîð¶â ÔðíÜé ïÔÆ ôðè»ÜñÆ ÃîÅ×î ñÂÆ ÇåÁÅðÆÁ» î¹Õ§îñ Ô¯ ü¾ÕÆÁ» ÔéÍ Ã¯ÔÆ ôðè»ÜñÆ ÃîÅ×î Õî¶àÆ ç¶ ÕéòÆéð ÜÃêÅñ ܾÃÆ é¶ ÇÂÕ êzËà é¯à ÓÚ ÇÕÔÅ ÇÕ ìðéÅñÅ ð¯â Óå¶ ñÅÇÂé÷ Õñ¾ì ÕÇîÀ±ÇéàÆ ÔÅñ ÇòÚ ñŶ ׶ ê¿âÅñ ù ñԶ ìËñð», ÕÅîð¶â ÔðíÜé ïÔÆ çÆÁ» ë¯à¯Á», ÇÂéÕñÅìÆ ÕÇòåÅò» Áå¶ ÇÃÁÅÃÆ à±Õ» Áå¶ éÅÁÇðÁ» òÅñÆÁ» ëñËÕû éÅñ ÃÜÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ þÍ ê¿âÅñ ç¶ éÅñ ÔÆ Ãî±ÇÔÕ ¦×ð çÅ ò¾âŠǧå÷Åî ÕÆåÅ Ç×ÁÅ þÍ Ã: ܾÃÆ Áé¹ÃÅð Õî¶àÆ ò¾ñ¯º Çç¾å¶ ÒñÅñ ÃñÅî î¹ÇÔ§îÓ ç¶ Ã¾ç¶ åÇÔå «ÇèÁÅäÅ, ܦèð, Á§ÇîzåÃð, ç×ð±ð, ìðéÅñÅ, î¯×Å, î¹ÕåÃð, îÅéÃÅ, øðÆçÕ¯à Áå¶ ìÇá§âÅ Ç÷Çñ·Á» ÇòÚ¯º ÃîÅ×î Õî¶àÆ ç¶ þ¾âÕ¹ÁÅðàð Óå¶ ê¹¾ÜÆÁ» ñÚéÅò» Áé¹ÃÅð ôðè»ÜñÆ îÆÇà§×» ÕðÕ¶ ÃîÅ×î ÇòÚ ê¾¹Üä ç¶ ëËÃñ¶ ÕÆå¶ ×¶ ÔéÍ é¶óñ¶ Ö¶åð ç¶ Çê¿â» ò¾ñ¯º ¦×ð ñÂÆ ç¹¾è Áå¶ Ãî¾×ðÆ ê¹¾ÜçÆ Õðé çÆÁ» Ç÷§î¶òÅðÆÁ» úàÆÁ» ×ÂÆÁ» ÔéÍ ÇÂà ÃîÅ×î ç¶ ÁÖÆð ÓÚ ÕÅîð¶â ÔðíÜé ïÔÆ çÆÁ» ÁÃæÆÁ» ù Ãî¹¾ÚÆ ÇÂÕ¾åðåÅ ò¾ñ¯º ÇòçÅÇÂ×Æ Çç¾åÆ ÜÅò¶×Æ Áå¶ Á×ñ¶ Ççé ÇÂé·» ù Õ½îÆ ôÔÆç» çÆ ïÅç×Åð é¶ó¶ Üñ-êzòÅÔ Õðé ñÂÆ Ô¹ÃËéÆòÅñÅ ÇñÜÅÇÂÁÅ ÜÅò¶×ÅÍ Ú¶å¶ ðÔ¶ ÇÕ ÃÆ. êÆ. ÁÅð. ÃÆ. ÁÅÂÆ. (ÁËî. ÁËñ.) çÅ ÃÕ¾åð ÕÅîð¶â ÔðíÜé ïÔÆ çÅ AE ܱé ù ÇÕö Áäç¾ÃÆ æ» Óå¶ ç¶Ô»å Ô¯ Ç×ÁÅ ÃÆÍ À¹Ô éÕÃñìÅóÆ ñÇÔð çÆ À¹Ã èÅðÅ éÅñ çì§Çèå Ãé, ÇÜÃ é¶ éÕÃñìÅóÆ çÆ ÇÃÁÅÃå ù ñ¯Õ» ç¶ Ã§Øðô» éÅñ ܯóÕ¶ êzíÅòôÅñÆ ìäÅÀ¹ä ÇòÚ ÁÇÔî ð¯ñ ÁçÅ ÕÆåÅÍ

Advertisements

4 Responses to “Comrade Harbhajan Sohi Memorial Meeting today in Bathinda”

 1. Remembering Comrade Sohi—–
  Gursharan Bhaji recorded a song written by Narinder Chahal.
  Hur Baagi Jagtaar Bane ga
  Hur Nahra Lalkar Bane ga
  Khushi karo Goli The Washerh
  Khushi Sanginan Nu Lehrao-
  —————————-.
  Very few people know that this song was written by Com. Harbhajan Sohi in memory of a Sudhar college student named Jagtar killed by Sudhaar Police ( Halwara 1967 ).
  Dheedo
  Com. Sohi tainu lal salaam

  • paramjit singh Says:

   can you tell me more about jagtar because i am his younger brother

   • ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ……..ਹਰ ਬਾਗੀ ਜਗਤਾਰ ਬਣੇਗਾ
    ਹਰ ਨਾਹਰਾ ਲ਼ਲਕਾਰ ਬਣੇਗਾ
    ਇਹ ਗਾਣਾ ਨੁਮਾ ਕਵਿਤਾ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੂੰਜਦੀ ਸੀ…ਜਦੋਂ ਭਾਅ ਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਅਪਣੀ ਡਰਾਮਾ ਟੀਮ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰ ੧੯੮੦ ਦੇ ਨੇੜ ਕਨੇਡਾ ਲੈਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਇਹ ਗਾਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੀਕਾਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਟੇਪ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਕਬੂਲ ਹੋਈ…ਜਦ ਭਾਅ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਇਹ ਰੀਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਾਮੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਨਰਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਜੁ ਜੈਕਾਰਾ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਛਪੀ ਸੀ……ਹਰਭਜਨ ਸੋਹੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖਦਾ ਸੀ……………..ਬਾਕੀ ਮੈਂ ੧੯੬੯ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਾਲਜ ਸੀ…ਪਰ ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਾਇਦ ੧੯੬੭-੬੮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਹੈ…ਹਰਭਜਨ ਸੋਹੀ , ਦਰਸ਼ਣ ਬਾਗੀ ਏਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਿਆਦਾ ਵਾਕਫ ਨੇ… ਸੁਰਖ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਥੀ ਵੀ ਜਗਤਾਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ
    ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੋ ਗੋਲੀ ਦੀ ਵਾਛੜ , ਖੁਸ਼ੀ ਸੰਗੀਨਾ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਉ……

    ਰੀਕਾਰਡ

 2. Remembering Comrade Sohi—–
  Gursharan Bhaji recorded a song written by Narinder Chahal.
  Hur Mitti Dee Apni Khaslat
  Hur Mittie Kutyian nee Bhurdi
  Khushi karo Goli The Washerh
  Khushi Sanginan Nu Lehrao-
  Hur Nahra Lalkaar Bane Ga
  Hur Baagi Jagtar Banega
  —————————-.
  Very few people know that this song was written by Com. Harbhajan Sohi in memory of a Sudhar college student named Jagtar killed by Sudhaar Police ( Halwara 1967 ).
  Dheedo
  Com. Sohi tainu lal salaam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: