In Memory of Prof Harbhajan Sohi

sohi-bathinda

sohi-function

ìÇá§âÅ ÇòÖ¶ ÕÅ: ÔðíÜé ïÔÆ ôðè»ÜñÆ ÃîÅ×î î½Õ¶ ÇÂÕ¾á ù çì¯èé Õðç¶ Ô¯Â¶ âÅ: êðÇî§çð ÇÃ§Ø Áå¶ î§Ú Óå¶ ÇìðÅÜîÅé ÕÅîð¶â ïÔÆ çÆ ÜÆòé-ÃÅæä îÇÔ§çð Õ½ð Áå¶ Ô¯ð ì¹ñÅð¶Í

 

ÕÅîð¶â ïÔÆ ù ôðè»ÜñÆ ç¶ä ñÂÆ ò¼âÆ Ç×äåÆ ñ¯Õ 깼ܶ

ìÇá§âÅ, BF ܱé (Õ§òñÜÆå ÇÃ§Ø Çþè±)-ÇÂæ¶ éÕÃñìÅóÆ ñÇÔð çÆ À¹µØÆ ÃõôÆÁå Áå¶ ÃÆ.êÆ.ÁÅð.ÃÆ.ÁÅÂÆ. (ÁËî.ÁËñ.) ç¶ ÃÕ¾åð ÕÅîð¶â ÔðíÜé ïÔÆ ù ôðè»ÜñÆ Çç¾åÆ ×ÂÆÍ ÕÅîð¶â ÔðíÜé ïÔÆ ôðè»ÜñÆ ÃîÅ×î Õî¶àÆ ç¶ Ã¾ç¶ Óå¶ ÃîÅ×î ìðéÅñÅ ð¯â Óå¶ ñÅÇÂé÷ Õñ¾ì ÕÇîÀ±ÇéàÆ ÔÅñ ç¶ ÁÔÅå¶ Á§çð Ö¹¾ñ·¶ ê¿âÅñ ÇòÚ Ô¯ÇÂÁÅÍ ÕÅîð¶â ÔðíÜé ïÔÆ çÆÁ» åÃòÆð», éÕÃñìÅóÆ ñÇÔð ù çðÃÅÀ¹ºç¶ ÇÂéÕñÅìÆ éÅÁÇðÁ» Áå¶ ìËéð» éÅñ Ãܶ ê¿âÅñ ÇòÚ îÅÔ½ñ ì¶Ô¾ç קíÆð ÃÆÍ ôðè»ÜñÆ ÃîÅ×î çÅ ÁÅð§í ÕÅîð¶â ÔðíÜé ïÔÆ ôðè»ÜñÆ ÃîÅ×î Õî¶àÆ ç¶ ÕéòÆéð ÜÃêÅñ ܾÃÆ òñ¯º ÕÅîð¶â ïÔÆ çÆ ë¯à¯ ù ÔÅð êÇÔéÅÀ¹ä éÅñ Ô¯ÇÂÁÅÍ ÇÂà À¹êð§å ÕÅîð¶â ÔðíÜé ïÔÆ çÆ ÜÆòé ÃÅæä îÇÔ§çð Õ½ð, ÃÆ.êÆ.ÁÅÂÆ.ÁËî.ÁËñ. (ÇéÀ± âËî¯Õð¶ÃÆ) ç¶ Ã±ìÅ ÃÕ¾åð çðôé ÖàÕó, ñ¯Õ ç×ðÅî î§Ú ç¶ Ã±ìÅÂÆ Üéðñ ÃÕ¾åð ìñò§å îÖ±, ÇÂéÕñÅìÆ êðÚ¶ ÒñÅñ êðÚîÓ ç¶ êzåÆÇéè ÃzÆ î¹ÖÇåÁÅð ÇÃ§Ø ê±ÔñÅ Áå¶ âÅ: ùðÜÆå ñÆ é¶ ë¯à¯ ù ÔÅð êÇÔéÅÂ¶Í âÅ: êðÇî§çð ÇÃ§Ø Ã§è± é¶ ê¿ÜÅìÆ ÇÂéÕñÅìÆ ð§× î§Ú ç¶ æ§î· ÃzÆ ×¹ðôðé ÇÃ§Ø çÆ åðø¯º ÔÅð êÇÔéÅÇÂÁÅÍ ÇÂà À¹êð§å ÇÂÕ¾á òñ¯º ç¯ Çî§à çÅ î½é Öó·¶ Ô¯ Õ¶ ÕÅîð¶â ïÔÆ ù ôðè»ÜñÆ Çç¾åÆ ×ÂÆÍ ñ¯Õ ç×Æå î§âñÆ íç½ó òñ¯º ÕÅîð¶â ÔðíÜé ïÔÆ çÆ îÅú-÷¶-å¹§× ç¶ ÇçÔ»å Óå¶ ÇñÖÆ ÕÇòåÅ ÒÚ¾ê± å» Úñç¶ ðÇÔä×¶Ó ÃÅ÷» éÅñ ê¶ô ÕÆåÆ ×ÂÆÍ ÃîÅ×î ù çì¯èé ÕðÇçÁ» ò¾Ö-ò¾Ö ì¹ñÅÇðÁ» é¶ ÇÂÕ êzê¾Õ Áå¶ ÇÃðÜäÅåîÕ ÕÇîÀ±ÇéÃà ÇÂéÕñÅìÆ ÁÅ×± òܯº ÕÅîð¶â ïÔÆ çÆ êzÇåíÅ ù À¹ÇÚÁÅÇÂÁÅ Áå¶ À¹é·» ç¶ ÇçÔ»å ù Ãî¹¾ÚÆ ÕÇîÀ±ÇéÃà ÇÂéÕñÅìÆ ñÇÔð ñÂÆ ò¾âÅ ØÅàÅ ×ðçÅÇéÁÅ þÍ ÕÅîð¶â ÔðíÜé ïÔÆ çÆ ÁÅêäÆ Üæ¶ì§çÆ ÃÆ. êÆ. ÁÅð. ÃÆ. ÁÅÂÆ. (î.ñ.) çÆ Õ¶ºçðÆ Õî¶àÆ ç¶ Ã§ç¶ô Á§çð ÕÅîð¶â ÔðíÜé ù ÕÇîÀ±ÇéÃà ÒÇÂéÕñÅìÆ Ö¶î¶ çÅ ÇÃðÕ¾ã ÁÅ×±Ó ÇÕÔÅÍ ôðè»ÜñÆ Õî¶àÆ ç¶ ÕéòÆéð é¶ ÃzÆ Ü¾ÃÆ é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ÃîÅ×î ÇòÚ ÇÕö éÅ ÇÕö ÕÅðé éÅ ê¹¾Ü ÃÕä òÅñÆÁ» Áé¶Õ» ÔÆ ÁÇÔî ôõÃÆÁå» é¶ ÁÅêä¶ Ã§ç¶ô í¶Ü¶ ÔéÍ ÃîÅ×î ç¶ ÁÖÆð ÇòÚ ÕÅîð¶â ïÔÆ çÆÁ» ÁÃæÆÁ» ç¶ Õñô ù Ãî¹¾Ú¶ ÇÂÕ¾á òñ¯º Ãî±ÇÔÕ ÇòçÅÇÂ×Æ Çç¾åÆ ×ÂÆÍ ÁÃæÆÁ» ù Õ½îÆ ôÔÆç» ïÅç×Åð é¶ó¶ ÜñêzòÅÔ Õðé ñÂÆ BG ܱé ù Ô¹ÃËéÆòÅñÅ ÇñÜÅÇÂÁÅ ÜÅò¶×ÅÍ

2 Responses to “In Memory of Prof Harbhajan Sohi”

 1. Harsharan S.Gill Says:

  Comrade Harbhajan Sohi is no more.His tragic death has left me numb , sad and disturbed. Words fall short in expressing my feelings.
  I met Com. Sohi known to me as Com. Amarjeet in 1975 in a nightly get-together , also present were Paash , Com. Surinder ( Ajmer ) and Com Joginder.
  I remember him debating revolutionary logistics with acute clarity and perespective. Future brief encounters with his vibrant personality always on the move in revolutionary gear left me with an unending craving to meet him again.
  He entered naxalite politics in late sixties as a leader who collided head on with Com. Charu Mazumdar for his class enemy inhilation line, not only aggressivly denounced it but practically won over most of young college age whole timer comrades to revolutionary massline in Punjab.
  Lot of comrades will miss him and his leadership for long time to come. Comrade Sohi – Laal Salaam
  Harsharan S. Gill (Dheedo )

 2. One of the most remarkable activists and theoreticians of the Indian Communist Movement and an architect towards bilding the mass line.His polemical understanding of International line and on mass organisations and the party werebrilliant.His leadership during the Khalistani Movement in combating the reactionary movement was outstanding as well as in the days of Punjab Students Union.A true disciple of T.Nagi Reddy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: