18th Mela Ghadri Babeyan Da at Desh Bhagat Yadgar Hall Jalandhar

ÇÕðåÆ ñÇÔð ù ÃîðÇêå Ô¯ò¶×Å AHò» î¶ñÅ ×çðÆ ìÅÇìÁ» çÅ

ܦèð, BB Á×Ãå (ÁËÚ. ÁËÃ. ìÅòÅ)-ÁÅ÷ÅçÆ Ã³×ðÅî ÓÚ Çòñ¾Öä î¹ÕÅî ð¾ÖçÆ ×çð ñÇÔð çÆ ç±ÜÆ ÕóÆ ÇÕðåÆ ñÇÔð ù ÃîðÇêå ԯ¶×Å AHò» î¶ñÅ ×çðÆ ìÅÇìÁ» çÅÍ Á¾Ü ÕÅîð¶â çðìÅðÅ ÇÃ³Ø Çã¾ñ¯º, ÕÅðÜÕÅðÆ êÌèÅé çÆ êÌèÅé×Æ Ô¶á Ô¯ÂÆ ç¶ô í×å ïÅç×Åð Õî¶àÆ ç¶ ì¯ðâ ÁÅø àðÃàÆ÷ çÆ îÆÇà³× À¹êð³å ÜÅäÕÅðÆ Çç³ÇçÁ» Üéðñ ÃÕ¾åð ÕÅîð¶â é½ÇéÔÅñ ÇÃ³Ø å¶ ÃÔÅÇÂÕ ÃÕ¾åð Áîñ¯Õ ÇÃ³Ø é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ BI ÁÕå±ìð ù± î¶ñ¶ çÅ À¹çØÅàé ôÔÆç îçé ñÅñ ãƺ×ðÅ çÆ ôÔÆçÆ ôåÅìçÆ ç¶ é»Á ԯ¶×ÅÍ Á½ðå çÆ çôÅ å¶ î¹ÕåÆ çÆ ÇçôÅ ìÅð¶ é½ÜòÅé» ç¶ íÅôä î¹ÕÅìñ¶ Ô¯ä×¶Í C@ ÁÕå±ìð ù± î¶ðá ÃÅÇ÷ô նà óì³èÆ ÒÕ¹ÇÂ÷Ó î¹ÕÅìñ¶ å¶ ÇÚåðÕñÅ î¹ÕÅìñ¶ ÕðòŶ ÜÅä׶ å¶ CA ÁÕå±ìð ù ÇÂéÕñÅìÆ ×ÅÇÂÕÆ ç¶ î¹ÕÅìñ¶ Ô¯ä×¶Í CA ÁÕå±ìð ù ôÅî D òܶ ïÅç×ÅðÆ ÕòÆ çðìÅð Ô¯ò¶×Å å¶ Á¾èÆ ðÅå åÕ ò¾Ö-ò¾Ö ÕñÅ ò³é×ÆÁ» ê¶ô ÕÆåÆÁ» ÜÅä×ÆÁ»Í
À¹é·» ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ êÇÔñÆ éò³ìð Ãò¶ð¶ A@ òܶ Õî¶àÆ ç¶ î˺ìð ÇêÌæÆêÅñ ÇÃ³Ø îÅóÆî¶ØÅ öçð ñÇÔð çÅ Þ³âÅ ñÇÔðÅÀ¹ä׶ å¶ Þ³â¶ ç¶ ×Æå À¹êð³å ÃÅðÅ Ççé å¶ ÃÅðÆ ðÅå Ú¯àÆ ç¶ éÅàÕ, ÁËÕôé ×Æå, òÅð», Õ¯ðÆÀ¹×ðÅøÆÁ», ÇòÚÅð» çÅ ÇÃñÇÃñÅ B éò³ìð ÃðØÆ ò¶ñ¶ åÕ ÜÅðÆ ðÔ¶×ÅÍ î¶ñ¶ ç½ðÅé ç¶ô í×å ïÅç×Åð ÔÅñ ù ÒÇÕðåÆ é×ðÓ çÅ é»Á Çç¾åÅ ÜŶ×ÅÍ

One Response to “18th Mela Ghadri Babeyan Da at Desh Bhagat Yadgar Hall Jalandhar”

  1. rajeev kumar Says:

    dear brother
    Pashs audio cd is produced by me and my friends from mullanpur.Pl make the correction peoples voice just distributed.
    Regards
    Rajeev

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: