Davinder Sharma’s play on Paash poem

ÕÅñÜ ÇòÇçÁÅðæÆÁ» é¶ é¹¼Õó éÅàÕ Ö¶â¶
ì§×Å, A ÁÕå±ìð (ܾÃÆ)-ÇÃ¾Ö éËôéñ ÕÅñÜ ì§×Å ç¶ éÅàÕ ÇòíÅ× òñ¯º ôÔÆç-¶-ÁÅ÷î Ã: í×å ÇÃ§Ø ç¶ Üéî Ççé ù ÃîðÇêå ò¾Ö ò¾Ö Çê¿â» ÇòÚ é¹¾Õó éÅàÕ Ö¶â¶ ×Â¶Í êz¯: çÇò§çð ôðîÅ çÆ Çéðç¶ôéÅ Ô¶á Ö¶ÇâÁÅ ÇÂÔ éÅàÕ ê¿ÜÅìÆ ç¶ êzÇþè ÕòÆ êÅô çÆ ÕÇòåÅ ÒçÇÔÕç¶ Á§Ç×ÁÅðÅ Óå¶ Ã½ç¶ ðÔ¶ é¶, Óå¶ ÁèÅÇðå ÃÆÍ ÇÂÔ é¹¾Õó éÅàÕ Ö¶âä çÆ ô¹ð±ÁÅå ôÔÆç í×å ÇÃ§Ø ç¶ Ü¾çÆ Çê¿â ÖàÕó Õñ» ÇòÖ¶ ìä¶ ÁÜÅÇÂì Øð å¶ ÃîÅðÕ å¯º ÕÆåÆ ×ÂÆÍ ÇÂà î½Õ¶ êz¯: çÇò§çð ôðîÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÅÀ¹ä òÅñ¶ Ççé» ÇòÚ ÇÂÔ éÅàÕ ÇÂñÅÕ¶ ç¶ Ô¯ð Çê¿â» ÇòÚ òÆ Ö¶ÇâÁÅ ÜÅò¶×ÅÍ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: