ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ “ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼” ਨਾਲ

ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ “ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼” ਨਾਲ 

ਪਾਸ਼
ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਨਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾ
ਤਾ
ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤਕ ਦੀ
ਦੂਰੀ ਮਿਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹਾ
ਜਾ ਫਿਰ ਤੇਰੀਆ ਕਵਿਤਾਵਾ
ਜ਼ਹਿਨ ਵਿਚ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹਾ
“ਸਾਡੇ ਸਮਿਆ ਵਿੱਚ” ਹਾਲਾਤ
ਤੇਰੇ ਸਮਿਆ ਨਾਲੋ ਵੀ ਬੁਰੇ ਨੇ
ਪਰ
“ਅਸੀ ਲੜਾਗੇ ਸਾਥੀ” ਕਹਿ ਕੇ ਕ਼ੰਮ ਸਾਰਾ ਦੇਂਦੇ ਹਾ
ਪਰ ਕਦੇ ਨਾ ਲੜੇ
ਕੋਝ ਦੀ ਨਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਸੇ ਪਰਬਤ ਵਿਚੋ ਸਿਮ੍ਦੀ ਹੈ
ਪਰ ਅਸੀ
ਓਸ ਪਰਬਤ ਵਿਚ ਛੇਕ ਕਰਨ ਲਈ
ਨਦੀ ਵਿਚ ਕਦੇ ਨਾ ਵੜੇ
ਤੇਰੇ “ਉਡਦੇ ਦੇ ਬਾਜਾ” ਦੀ ਬਾਤ 
ਤਾ ਮੈਂ ਹਰ ਥਾ ਹੀ ਪਾਈ
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਮਗਰ ਉਡਾਰੀ ਕਦੇ ਨਾ ਲਾਈ
ਮੈਂ ਸ਼ਰ੍ਮਸ਼ਾਰ ਹਾ 
ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕਾਮਰੇਡ 
ਸਿਰਫ ਕਰੁਸੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਲੜਦਾ
ਏਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ
ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ
ਕਦੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕਾਵਿ
ਯਾਦ ਵੀ ਹੋਵੇ
ਪਰ ਜਿਸ ਗਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਓਹ ਸਵਾਲ ਤਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ
ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਤੇ ਤਾ ਹਰ ਸਾਲ 
ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ 
ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਨਾਲ ਭੀੜ ਬਣ ਜੁੜਿਆ
ਪਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾ
ਕਦੇ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਹੀ ਜੁੜਿਆ
ਤੇ ਤੇਰੀ ਲੋਹ ਕਥਾ ਪੜ ਕੇ ਵੀ
ਮੈਂ ਲੋਹਾ ਖਾਣ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ
ਮੈਂ ਲੋਹਾ ਖਾਣ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ 

ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ 
ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ

98156-39091

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: