ਹਮਦਰਦਵੀਰ ਨੌਸ਼ਹਿਰਵੀ ਰਚਿਤ ‘ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਮਨੁੱਖ’-ਰਿਵਿਊਕਾਰ ਪਾਸ਼

One Response to “ਹਮਦਰਦਵੀਰ ਨੌਸ਼ਹਿਰਵੀ ਰਚਿਤ ‘ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਮਨੁੱਖ’-ਰਿਵਿਊਕਾਰ ਪਾਸ਼”

  1. Harb Dhillon Says:

    Paash is Great revolutionary poet of modern times. We should all celebrate his ideals to keep up the spirit live for coming generations.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: