ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਕਵਿਤਾ-ਸਿਰ

ੳਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ 1973 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਕਾਵਿ ਪੁਸਤਕ ‘ ਲੱਪ ਚਿਣਗਾਂ ਦੀ ‘ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੋਈ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ.

Comments are closed.

%d bloggers like this: