ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਦਾ ਲੇਖ-ਇੱਕ ਪਾਸ਼ ਇਹ ਵੀ

ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ 24 ਸਿਤੰਬਰ 2006 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਪਾਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਬਾਰੇ ਲੇਖ :

Pash & Patar-Shamsher Sandhu-PT-24Sept 2006

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: